NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

 

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

Clár na Réalta Goirme – Mí Márta 2020

 

1. Cuairteanna VIP

Cuairt Ambasadóirí na Fraince agus na Gearmáine go Scoil Náisiúnta Cúldoire i mBiorra.

Is seantradisiún de chuid Clár na Réalta Goirme iad na cuairteanna VIP, ina dtugann Feisirí Pharlaimint na hEorpa, ambasadóirí, Teachtaí Dála, comhairleoirí, iriseoirí, ollaimh (agus níos mó!) cuairteanna ar scoileanna le bualadh leis na daltaí agus le labhairt leo faoina gcuid oibre i leith na hEorpa de.

Tá deis iontach sna cuairteanna seo obair na ndaltaí a thaispeáint agus do na daltaí le foghlaim faoin AE ar bhealach praiticiúil agus pearsanta.

Scríobh chuig d’Fheisire áitiúil nó tabhair cuireadh do dhuine d’Ambasadóirí an AE cuairt a thabhairt ar do scoil! Is breá leo a bheith páirteach sa Chlár agus le foghlaim faoi na slite ina bhfuil daltaí timpeall na tíre ag foghlaim faoi obair an AE – ná bíodh moill oraibh dul i dteagmháil leo!

Nuair atá cuairt socraithe, bheimis an-bhuíoch díbh ár bhFoirm Cuairt Scoile a líonadh amach agus grianghraif a chur chugainn ionas gur féidir linn iad a roinnt.

Má tá aon chomhairle nó tacaíocht ag teastáil uaibh chun é seo a dhéanamh déan teagmháil linn ag bluestar@europeanmovement.ie nó ar 01 662 5815.

 

2. Scoileanna Duais Gaisce 5 Bliana

Is bealach é an Duais Gaisce 5 Bliana dúinn ár mbuíochas a léiriú do na scoileanna a ghlacann páirt i gClár na Réalta Goirme bliain i ndiaidh bliana agus a chuireann an Clár i gcroílár a gcuid oibre ranga. I mbliana tá 12 scoil iontach a mbronnfar an duais orthu ahis na mhaith linn comhghairdeas mór a ghabháil chucu uile agus chuig na múinteoirí uile a ghlac páirt sa chlár thar na blianta!

Duais Gaisce 5 Bliana Clár na Réalta Goirme 2019/2020

St Michael’s NS, Co. Cabhán

Carrigboy NS, Co. Corcaí

St Raphaels N.S., Co. Baile Átha Cliath

Holmpatrick NS, Co. Baile Átha Cliath

Naul National School, Co. Baile Átha Cliath

Scoil Bhriocain, Co. na Gaillimhe

Creggs NS, Co. na Gaillimhe

St Paul’s NS, Co. Laoise

Foxford NS, Co. Maigh Eo

Deravoy NS, Co. Muineachán

Sacred Heart Primary School, Co. Tiobraid Árainn

Danescastle National School, Co. Loch Garman

 

3. Tuarascáil Clár na Réalta Goirme

Cá dtosaímid?…Is gá do scoileanna a ghlacann páirt i gClár na Réalta Goirme Tuarascáil Clár na Réalta Goirme 2019-2020 a chur isteach chuig Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn, chun sampla a thabhairt dúinn, mar chomhordaitheoir náisiúnta an chláir, de na tionscnaimh agus na himeachtaí ar thug sibh futhu.

Chun an Clár a chríochnú, is gá do gach scoil a ghlacann páirt ann ceithre ghné den Chlár a dhéanamh (stair, tír eolas, cultúr agus cruthaitheacht, agus institiúidí) agus imeacht a bheith acu do Lá na hEorpa (a bhíonn ar siúl gach bliain ar an 9 Baeltaine, ach is Satharn a bheidh i gceist ar an 9 Bealtaine 2020 mar sin beidh Seachtain na hEorpa ar siúl 4-8 Bealtaine 2020 do na scoileanna ag glacadh páirte sa Chlár. Más maith leat an lá/seachtain a cheiliúradh am eile sa bhliain ní bheidh aon fhadhb leis sin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gceithre ghné den chlár féach anseo.

Is é an sprioc do na tuarascálacha uile a bheith curtha isteach ná Dé hAoine 15 Bealtaine 2020. Caithfear cloí leis an data seo ionas gur féidir linn Teastais Gaisce a chur amach chuig scoileanna a chríochnaíonn an Clár in am roimh dheireadh an téarma mí Mheithimh.

I rith na bliana tá míle failte romhaibh muid a choinneáil ar an eolas faoi bhur gcuid oibre leanúnaí trí muid a thuíteáil ar na meáin shóisialta, grianghraif agus físeáin a chur chugainn ar rphost agus beimid breá sásta iad a roinnt sa nuachtlitir agus ar Twitter – coinnígí i dteagmháil linn!

Is é sprioc an Chláir ná chun deis a thabhairt do rannpháirtithe (daltaí, múinteoirí agus an comhphobal araon) foghlaim faoin AE – cad atá i gceist leis agus conas mar a noibríonn sé. Tugann sé dúshlán do dhaltaí agus do mhúinteoirí a bheith cruthaitheach faoin mbealach a fhoghlaimíonn siad faoin Eoraip agus a gcultúir araon freisin.

Is féidir leat gac foirm agus achmhainn a fháil ar ár suíomh, leis an bpasfhocal:

BlueStar1*

 

4. Lá na hEorpa

Ceilúirimid Lá na hEorpa ar an 9 Bealtaine gach bliain agus bíonn sé i gconaí mar cheann de na  buaicphointí ar an bhféilire bliantúil de chuid Clár na Réalta Goirme. Thar na blianta, bhí roinnt eachtraí agus ócáidí íontacha, mar shampla, margaí bia, mórshiúlta sna ceantair áitiúla, taispeántais ealaíne, laethanta tuismitheorí agus go leor eile nach iad!

Is deis iontach é Lá na hEorpa do gach scoil atá ag glacadh páirte i gClár na Réalta Goirme ar fud na tíre a sár-obair a cheiliúradh agus a thaispeáint – do na daltaí eile, dá ngaolta agus don phobal níos leithne. Mar is eol daoibh cheana féin, is aoibhinn le Feisirí Pharlaimint na hEorpa agus ambasadóirí cuairteanna a thabhairt ar scoileanna an Chláir le bualadh leis na daltaí agus le labhairt leo faoina gcuid oibre i leith na hEorpa. Is deis an-mhaith é Lá na hEorpa chun cuireadh a sheoladh chucu/cuairt a eagrú chun cinntiú go mbeidh Lá na hEorpa thar a bheith speisialta do na daltaí agus an bhliain a críochnú ar bhuaicphointe!

Iarramid ar na daltaí agus múinteoirí Clár na Réalta Goirme rud amháin eile a dhéanamh ar Lá na hEorpa. Iarramid oraibh ‘Croitheadh Láimhe don Eoraip’ a dhéanamh chun dlúthpháirtíocht atá ann idir saoránaigh na hEorpa a aithint agus chun an ilghnéitheacht/ éagsúlacht chultúrtha a bhaineann le ballraíocht an Aontais Eorpaigh a cheiliúradh.

I mbliana, is Satharn a bheidh i gceist ar an 9 Bealtaine 2020 mar sin beidh Seachtain na hEorpa ar siúl 4-8 Bealtaine 2020 do na scoileanna ag glacadh páirte sa Chlár. Más maith leat an lá/seachtain a cheiliúradh am eile sa bhliain ní bheidh aon fhadhb leis sin.

Le bhur dtoil, cuir in iúl dúinn cad atá beartaithe agaibh do Lá na hEorpa! Is deis íontach é bhur sár-obair a thaispeáint agus beimid lán-sásta cabhair a thabhairt daoibh bhur n-imeachtaí speisialta a heagrú is a chur chun cinn!

 

5. Nuachtlitir Shóisearach

Don bhliain úr den chlár is mór againn an Nuachtlitir Shóisearach a thabhairt daoibh! Is deis é seo do dhaltaí scríobh faoina gcuid oibre mar chuid den Chlár, agus é bheith foilsithe sa nuachtlitir míosiúil seo, agus ar an suíomh! Is féidir leo scríobh faoi aon ní is mian leo- ar ábhar áirithe atá á chlúdach acu, conas mar atá ag éirí leo, cad lena bhfuil said ag súil mar chuid de Chlár ne Réalta Goirme, nó cibé rud is maith leo – táimid ag iarraidh cuid den nuachtlitir seo a thabhairt do na daltaí, ó na daltaí!

Mar sin má tá aon daltaí agaibh a mbeadh spéis acu rud a scríobh, seol chugainn a bpíosa scríofa faoin 20 Márta 2020.

 

6. Cúinne na Réalta Goirme

Tá Cúinne na Réalta Goirme beo ar ár suíomh anois! Is suíomh é seo do mhúinteoirí rannpháirteacha amháin, a bhfuil pasfhocal de dhíth le breathnú air, suíomh amháin do naisc úsáideacha, foirmeacha agus achmhainní le cuidiú libh i rith na bliana le bhur gcuid oibre don chlár!

Molaimid go mór breathnú ar an gCúinne Foghlama trí Chúinne na Réalta Goirme! Múineann an suíomh seo, de chuid an AE tú féin agus do rang faoin Eoraip. Foghlaimeoidh do rang trí chluichí a imirt, breathnú ar chartúin agus fhíseáin, tráth na gceist a dhéanamh agus mar sin. Cuideoidh Oli, Ana agus a gcairde libh leis!

PASFHOCAL CÚINNE NA RÉALTA GOIRME : BlueStar1* 

 

7. EXPO Eorpach 2020 / The Hunt Museum, Luimneach

SCOILEANNA I LUIMNEACH!

Cad é an EXPO Eorpach 2020?

Is é an EXPO Eorpach 2020 sraith ceardlann, taispeántas, seiminear, imeachtaí agus comhdhálacha i Luimhneach i rith 2020 chun comhoibriú Eorpach agus náisiúnta a phlé mar chuid de Thionscnamh na hEorpa ag nascadh an réigiúin go dtí an Eoraip.

Coincheap an EXPO Eorpach 2020

Agus an taispeántas faoin Banc Eorpach Infheistíochta (EIB) sa chroílár, cothóidh an Expo an coincheap de bheith mar chuid den Eoraip.

Forbróidh sé tuiscint daoine ar spriocanna, mianta agus buntáistí an AE, trí chultúr agus na dána, chomh maith le hábhair eile, m.sh:

An Óige, Oideachas, Spórt, Cúrsaí Eacnamaíochta, Cúrsaí Airgeadais, Cúrsaí Polaitíochta, Cúrsaí Aeráide, An Comhphobal, Féiniúlacht, Clanna, Bia agus Talmhaíocht, Cóir agus Dlí,

Bealaí ar féidir leat páirt a ghlacadh ann..

Inis dúinn faoi imeacht/tionscnamh/ceardlann/téarma atá á eagrú agat atá bainte leis an Eoraip agus le Luimneach?

An bhféadfá imeacht nó sraith imeachtaí, nó cóisir sráide a eagrú?

An bhféadfá libéad an EXPO Eorpach a úsáid chun d’imeacht scoile féin a phoibliú?

Déan teagmháil leo!

Tá Foireann EXPO Eorpach 2020 ag súil le cloisteáil ó na scoileanna faoi bhealaí le páirt a ghlacadh agus comhoibriú.

Rphost: info@europeanexpo.eu

Twitter: @EExpo2020

Facebook: @EuropeanExpo2020

Suíomh idirlín: www.limerick.ie/European-Expo

Cur in áirithint scoile ar oscailt ó 21 Samhain do théarmaí an earraigh agus an tsamhraidh 2020.

Is mór ag an Hunt Museum, Dánlann Luimnigh agus an Limerick City Gallery of Art cuireadh a thabhairt do scoileanna a bheith páirteach i gclár na ‘Three Muses: exploring art and identity’.

Tríd an gclár nuálach amharc-ealaíona seo do bhunscoileanna, rachaidh daltaí ó scoileanna i Luimneach i ngleic le hamharc-ealaíon comhaimseartha ó na bailiúcháin ón trí iarsmalanna. Tríd na gníomhaíochtaí uile, forbróidh na daoine a ghlacann páirt ann a gcuid muiníne agus tuisceana sna hamharc-ealaíona, agus iad ag smaoineamh ar théama féiniúlachta áitiúla, idirnáisiúnta agus Eorpaí ag an am céanna.

Mar chuid den chlár seo freisin beidh imeachtaí cosúil le turais ó pháistí de na bailiúcháin, seisiúin tranála do mhúinteoirí agus taispeántais samhraidh

Tá na Visual Thinking Strategies mar bhunús ar an gclár seo agus tá sé nasctha le curricula oideachas sna dána, stair agus SPHE, ag tabhairt deise dóibh siúd a ghlacann páirt ann teagmháil a dhéanamh ar bhealach ábhartha le trí cheann de na iarsmalanna i Luimneach chun tuiscint a chothú den tábhacht a bhaineann leis na hamharc-ealaíona.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimní agus cairde an Hunt Museum ag tacú leis an gclár. Cur in áirithint scoile ar oscailt ó 21 Samhain do théarmaí an earraigh agus an tsamhraidh 2020. Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.huntmuseum.com/learn/primary-schools  nó seol rphost chuig adam@huntmuseum.com .

 

8.  Banóglaigh na hÉireann – Suaitheantais na hEorpa

An bhfuil aon duine de bhur ndaltaí i mBanóglaigh na hÉireann? Déan cinnte a rá leo faoi Shuaitheantais na hEorpa! Cuidíonn na suaitheantais, a d’fhorbair Banóglaigh na hÉireann i gcomhpháirt le Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn do chailíní ó aois 5 bliana d’aois agus níos sine tuiscint a fháil den AE agus conas mar a bhíonn tionchar aige ar shaol saoránaigh na hÉireann. Tá suaitheantas difriúil agus cuaracalam difriúil do gach aoisghrúpa. Chun suaitheantas a fháil, foghlaimeoidh na banóglaigh is óige (ladybirds, aois 5-7) conas brat an AE a aithint, foghlaimeoidh siad beannachtaí ó trí thír AE eile, agus cloisfidh siad faoin European Missing Children hotline.

Foghlaimeoidh na Brownies (7-10 bliain) cé hiad na tíortha atá mar bhaill den AE, ag foghlaim faoi ról Feisirí na hEorpa, trí ghníomhaíochtaí éagsúla, aithneoidh siad bealaí chun meas a thabhairt do chultúir éagsúla. Gheobhaidh siad amach cé hiad a gcuid Feisirí áitiúla agus scríobhfaidh siad litreacha chucu. Foghlaimeoidh na Guides (10-14 bliana) cé fáth ar bunaíodh an AE sa bhliain 1957, cén fáth an ndeachaigh an AE isteach san Aontas (1973) agus na buntáistí de bheith mar bhallstát. Déanfaidh siad póstaeir a thaispeánann cén fáth an ballstát í Éire, céiliúrfaidh siad féilte idirnáisiúnta cultúrtha (m.sh Comórtas Eoraifíse beag!) agus tabharfaidh iad cuireadh do pholaiteoir teacht chun labhairt leo faoin AE.

Ag seoladh an suaitheantais, dúirt an tAire Helen McEntee TD “This is a fantastic initiative that I am delighted to launch today.  The initiative developed by the Irish Girl Guides and European Movement Ireland is yet another way to promote, learn and understand the workings of the European Union.  It is vitally important to educate our young people about the why the EU exists in a way that engages them and encourages them to want to learn more.

Dúirt Coimisinéir na mBanóglach, Helen Concannon, “The Irish Girl Guides has always been a movement of young people, responding to the needs of our global society. In recent times, our news channels have been filled with talk of Europe, the EU and potential leavers. As a responsive organisation, it made sense for us to enter a partnership with another non-governmental organisation to enhance the girls’ understanding of the relationship between Ireland and Europe.”

Dúirt Jillian van Turnhout, Leaschathaoirleach  Gluaiseacht na hEorpa agus iarChoimisinéir na mBanóglach “The Irish Girl Guides empowers girls and young women to be leaders. The introduction of a Europe Badge will give members an opportunity to develop their knowledge of the European Union equipping them to engage and shape the European project.”

Cuireann Banóglaigh na hÉireann fáilte roimh bhaill ó aois 5+ agus ceannairí deonacha ó aois 18+. Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.irishgirlguides.ie  or Tel: 01 6683898.

 

Le gach dea-ghuí,

Foireann Clár na Réalta Goirme

 

Designed By