NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

 

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

 

Seoladh Náisiúnta

Déardaoin an 24 Deireadh Fómhair thug daltaí ó Scoil Náisiúnta Sinsearach Naomh Catherine sa Chabhrach cuairt ar Fhoirgnimh an Rialtais do Sheoladh Náisiúnta Clár na Réalta Goirme 2019/2020! Bhuail na daltaí le Taoiseach Leo Varadkar, an tAire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha, Helen McEntee agus an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh.

Dúirt Taoiseach Leo Varadkar TD:

“Is mór an pribhléid dom é naoú bliain Clár na Réalta Goirme a sheoladh, clár a thugann tuiscint níos fearr ar an AE do pháistí. Is bealach iontach é do dhaoine óga foghlaim cad is brí le bheith inár nEorpaigh, agus conas mar a fheidhmíonn an AE. Is iad na páistí atá ag glacadh páirte i gClár na bliana seo saoránaigh na hEorpa agus ceannairí an lae amáraigh agus is iadsan a chruthóidh todhchaí ár mór-roinn. Is iadsan a bheidh ag cuidiú le gaol nua a chruthú idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe agus a bheidh ag plé le dúshláin cosúil leis an Athrú Aeráide. Tá súil agam go gcuimhneoidh siad ar an gClár i rith a saolta.”

 

Ceardlann Traenála do Mhúinteoirí

An mhí seo caite, bhí ár gcéad Cheardlann Traenála Múinteoirí again agus bhí an-ráth air le múinteoirí ó áiteanna fud fad na tíre ag roinnt smaointe agus taithí ón seomra ranga linn! Míle buíochas do chách a bhí linn ar an lá; is breá linn i gcónaí an deis a bheith againn bualadh le múinteóirí mar dár ndóigh is sibhse na daoine atá i mbun na hoibre timpeall na tíre chun an clár a chur i gcrích, agus is mór again bhur n-aiseolas freisin!

Ba bhreá linn buíochas speisialta a ghabháil do Hugh Cronin ó Scoil Chroí Íosa, an Bhlárna as ucht a thaithí féin leis an gclár a roinnt linn, agus ar ndóigh d’Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa in Éirinn as ionad a chur ar fail don lá!

Muna raibh deis agat freastal ar ár gCeardlann i mBaile Átha Cliath, ná bí buartha, mar a gheallamar libh, beidh an cheardlann ‘ar an mbóthar’ san Athbhliain! Beidh Ceardlann Traenála Múinteoirí again i gColáiste Ollscoile Corcaigh Dé Sathairn an 25 Eanáir 2020 ó 10rn go 1in.

Is deis iontach iad na ceardlanna seo do mhúinteoirí foghlaim faoin gclár agus deachleachtas a roinnt le múinteoirí eile, ach níl mórán spásanna ar an gceardlann mar sin bí i dteagmháil linn go luath más maith leat freastal uirthi!

Más spéis leat freastal ar an gCeardlann mí Eanáir, freagair an rphost seo nó dean teagmháil le Ryan san oifig ag (0)1 662 5815. Seolfar amach tuilleadh eolais roimh ré chucu siúd a chláraíonn le freastal ar an gceardlann ach má tá tú ag iarraidh do thuras a phleanáil go Corcaigh roimhe sin, seo roinnt eolais faoi chúrsaí páirceála san Ollscoil: https://www.ucc.ie/en/discover/visit/parking/ .

Tá súil againn sibh a fheiceáil ann!

 

 

TUARASCÁIL DEIREANACH CLÁR NA RÉALTA GOIRME     

Cá dtosaímid?..Is gá do scoileanna a ghlacann páirt i gClár na Réalta Goirme Tuarascáil Clár na Réalta Goirme 2019-2020 a chur isteach chuig Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn, chun sampla a thabhairt dúinn, mar chomhordaitheoir náisiúnta an chláir, de na tionscnaimh agus na himeachtaí ar thug sibh futhu.

Chun an Clár a chríochnú, is gá do gach scoil a ghlacann páirt ann ceithre ghné den Chlár a dhéanamh (stair, tír eolas, cultúr agus cruthaitheacht, agus institiúidí) agus imeacht a bheith acu do Lá na hEorpa (a bhíonn ar siúl gach bliain ar an 9 Baeltaine, ach is Satharn a bheidh i gceist ar an 9 Bealtaine 2020 mar sin beidh Seachtain na hEorpa ar siúl 4-8 Bealtaine 2020 do na scoileanna ag glacadh páirte sa Chlár. Más maith leat an lá/seachtain a cheiliúradh am eile sa bhliain ní bheidh aon fhadhb leis sin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gceithre ghné den chlár féach anseo.

Is é an sprioc do na tuarascálacha uile a bheith curtha isteach ná Dé hAoine 15 Bealtaine 2020. Caithfear cloí leis an data seo ionas gur féidir linn Teastais Gaisce a chur amach chuig scoileanna a chríochnaíonn an Clár in am roimh dheireadh an téarma mí Mheithimh.

I rith na bliana tá míle failte romhaibh muid a choinneáil ar an eolas faoi bhur gcuid oibre leanúnaí trí muid a thuíteáil ar na meáin shóisialta, grianghraif agus físeáin a chur chugainn ar rphost agus beimid breá sásta iad a roinnt sa nuachtlitir agus ar Twitter – coinnígí i dteagmháil linn!

Is é sprioc an Chláir ná chun deis a thabhairt do rannpháirtithe (daltaí, múinteoirí agus an comhphobal araon) foghlaim faoin AE – cad atá i gceist leis agus conas mar a noibríonn sé. Tugann sé dúshlán do dhaltaí agus do mhúinteoirí a bheith cruthaitheach faoin mbealach a fhoghlaimíonn siad faoin Eoraip agus a gcultúir araon freisin.

Is féidir leat gac foirm agus achmhainn a fháil ar ár suíomh, leis an bpasfhocal:

BlueStar1*

⬇️ ACHMHAINNÍ AGUS FOIRMEACHA

 

CÚINNE NA RÉALTA GOIRME

Tá Cúinne na Réalta Goirme beo ar ár suíomh anois! Is suíomh é seo do mhúinteoirí rannpháirteacha amháin, a bhfuil pasfhocal de dhíth le breathnú air, suíomh amháin do naisc úsáideacha, foirmeacha agus achmhainní le cuidiú libh i rith na bliana le bhur gcuid oibre don chlár!

Molaimid go mór breathnú ar an gCúinne Foghlama trí Chúinne na Réalta Goirme! Múineann an suíomh seo, de chuid an AE tú féin agus do rang faoin Eoraip. Foghlaimeoidh do rang trí chluichí a imirt, breathnú ar chartúin agus fhíseáin, tráth na gceist a dhéanamh agus mar sin. Cuideoidh Oli, Ana agus a gcairde libh leis!

PASFHOCAL CÚINNE NA RÉALTA GOIRME : BlueStar1*

⬇️ CÚINNE NA RÉALTA GOIRME

 

CUAIRTEANNA VIP

Is seantradisiún de chuid Clár na Réalta Goirme iad na cuairteanna VIP, ina dtugann Feisirí Pharlaimint na hEorpa, ambasadóirí, Teachtaí Dála, comhairleoirí, iriseoirí, ollaimh (agus níos mó!) cuairteanna ar scoileanna le bualadh leis na daltaí agus le labhairt leo faoina gcuid oibre i leith na hEorpa de.

Tá deis iontach sna cuairteanna seo obair na ndaltaí a thaispeáint agus do na daltaí le foghlaim faoin AE ar bhealach praiticiúil agus pearsanta.

Scríobh chuig d’Fheisire áitiúil nó tabhair cuireadh do dhuine d’Ambasadóirí an AE cuairt a thabhairt ar do scoil! Is breá leo a bheith páirteach sa Chlár agus le foghlaim faoi na slite ina bhfuil daltaí timpeall na tíre ag foghlaim faoi obair an AE – ná bíodh moill oraibh dul i dteagmháil leo!

Nuair atá cuairt socraithe, bheimis an-bhuíoch díbh ár bhFoirm Cuairt Scoile a líonadh amach agus grianghraif a chur chugainn ionas gur féidir linn iad a roinnt.

Má tá aon chomhairle nó tacaíocht ag teastáil uaibh chun é seo a dhéanamh déan teagmháil linn ag bluestar@europeanmovement.ie nó ar 01 662 5815.

Má tá aon eolas breise ag teastáil uait faoi na hábhair thuas nó faoi aon ghné den Chlár, dean teagmháil linn agus beimid breá sásta comhairle a thabhairt. Go dtí sin, ádh mór oraibh le bhur gcuid oibre agus beimid ag súil le cloisteáil uaibh go luath!

Le gach dea-ghuí,

Foireann Clár na Réalta Goirme

 

 

Designed By